Login
Login


Pivacy Policy \\

1. DEFINITIES

Algemene verordening gegevensbescherming betekent (i) het EC Data Protection Directive (Directive 95/46/EC) van 24 oktober 1995 of elke geïmplementeerde of betrokken wetgeving, (ii) het EC Directive met betrekking tot privacy en elektronische communicatie (Directive 2002/58/EC) van 12 juli 2002 of elke geïmplementeerde of betrokken nationale wetgeving, (iii) de EU regulering 611/2013 van 24 juni 2013 met betrekking tot maatregelen van toepassing op de kennisgeving van inbreuken op persoonlijke gegevens onder Directive 2002/58/EC van het Europees Parlement en de raad van privacy en elektronische communicatie, (iv) de EU regulering 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met inachtneming van het verwerken van persoonlijke gegevens en het het vrije verkeer en terugtrekking van deze gegevens volgens Directive 95/46/EC van 25 mei 2018; en (v) alle andere huidige en toekomstige toepasbare wetgevingen met betrekking tot of invloedrijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens en privacy.

 

2. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

2.1. De bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens heeft de hoogste prioriteit voor ons. Dit privacybeleid beschrijft hoe Wij uw persoonlijke gegevens gaan verwerken.

2.2. Grensverleggend NV (“Wij” of “Ons” of “Onze”) is een Belgische onderneming met hoofdvestiging in Kastanjelaan 75, 9870 ZULTE en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0833 092 517. Onze contactgegevens zijn terug te vinden op Onze website.

2.3. Wij zijn bevoegd als databeheerder, zoals gedefinieerd in de Data Protection Legislation, uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden beschreven in Ons privacybeleid.

 

3. PERSOONSGEGEVENS

3.1. Volgende persoongegevens worden verwerkt van u: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, bankrekeningnummer, voorkeuren, accountinformatie sociale media in functie van handelingen inzake ticketing, merchandising, partners, business, promoties, nieuwsbrieven of evenementen.

 

4. DOELEINDEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENSVERWERKING

4.1. Wij verwerken enkel uw persoonlijke gegeven in functie van:

• Het aangaan van een contract in functie van het verkopen en aanleveren van tickets voor voetbalwedstrijden of gerelateerde evenementen.

• Producten verkopen uit de webshop.

• Profilering

• Gebruik van Onze website.

• Uitsturen van direct marketing mails in functie van Onze eigen producten en diensten of in functie van producten en diensten van betrokken partners van de club.

• Online registreren om een van Onze online diensten te gebruiken (website, webshop, applicatie, promoties).

4.2. Wij voorzien u van relevante informative indien Wij van plan zijn uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan beschreven in ons privacybeleid te gebruiken.

 

5. RECHTSGRONDSLAG

5.1. Wij vertrouwen op uw expliciete toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens in functie van dit privacybeleid. U gaat uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden door te klikken op de “IK GA AKKOORD” box of elke andere gelijkaardige voorziene toepassing. U behoudt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken. Deze terugtrekking zal geen effect hebben op de rechtmatigheden waarbij u toestemming gaf vóór de terugtrekking.

5.2. In sommige gevallen eisen Wij uw persoonlijke gegevens om een contract te kunnen aangaan end it na te leven (verkoop goederen en/of diensten, verkoop tickets, promoties, nieuwsbrieven, parnterships, businessklanten). Het aangaan van een contract zal hier dienen als de rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens (in plaats van toestemming). U bent contractueel verplicht uw persoonlijke gegevens met Ons te delen in dit opzicht. Het is mogelijk dat Wij een contract niet kunnen uitvoeren als u verbiedt dat Wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

5.3. Het versturen van commerciële berichten (direct marketing) via e-mail of SMS, is toegestaan zonder uw toestemming omdat deze berichten gelinkt zijn aan onze vorige contacten of uw eerder getoonde interesse in producten en/of diensten. U mag Ons op elk moment laten weten dat u geen direct marketing berichten meer wenst te ontvangen. (unsubscribe)

 

6. ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

6.1. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze affiliates, leveranciers en partners voor de eerder vermelde doeleinden in artikel 4 van dit privacybeleid. Hieronder verstaan Wij, en niet gelimiteerd tot, creditkaart en betalingsdienstaanbieders, koerierdienstaanbieders, direct marketing aanbieders, …

6.2. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen die diensten leveren aan Ons. Hieronder verstaan wij, en niet gelimiteerd tot, IT-dienstaanbieders, …

6.3. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen als dit Ons is opgelegd door de wet of een gerechtelijk order (dit kan leiden, maar niet gelimiteerd tot, een stadionverbod,…)

6.4. In geval van een gedeeltelijk of gehele reorganisatie van Ons, kunnen Wij uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen.

 

7. OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

7.1. Uw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend verwerkt worden binnen de Europese Economische Ruimte (E.E.A .).

 

8. PERIODE WAAROVER UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN BEWAARD

8.1. Wij zullen uw gegevens bewaren over een periode waarin u Onze producten en/of diensten gebruikt zo lang als nodig voor de eerder vermelde doeleinden of zo lang dat wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te bewaren. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen of anonimiseren (in functie van Onze eigen discretie) van zodra u uw account verwijdert.

 

9. UW RECHTEN

9.1. In overeenstemming met en onderhevig aan de voorwaarden van de Data Protection Legislation, heeft u het recht om ons te verzoeken (a) toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, (b) beperking of bezwaar tegenover de verwerking, alsook (c) het verkrijgen van persoonlijke gegevens in een gestructureerd vaak gebruikt en voor een machine leesbaar formaat. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de competente toezichthoudende autoriteit, de Belgische Commissie voor de bescherming van de privacy (www.privacycommission.be) of een plaatsvervanger van de Belgische Commissie voor de bescherming van de privacy.

9.2. U mag de hiervoor vermelde rechten uitoefenen door een aanvraag te sturen naar marketing@essevee.be of naar elke andere technische oplossing te vinden op Onze website

 

10. MINDERJARIGEN

10.1. Indien u jonger ben dan 16 jaar is het verplicht toestemming te vragen aan een ouder of iemand met de ouderlijke verantwoordelijkheid in functie van het akkoord gaan met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de context van dit privacybeleid

 

11. VERANDERINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden het recht de voorzieningen in dit privacybeleid ten alle tijde te veranderen. Iedere verandering in dit privacybeleid zal worden aangekondigd en er zal toestemming gevraagd worden volgens de middelen in artikel 5.